Historie Eilatu - Kareta Tour

Historie Eilatu

Původ jména Eilat (Ejlat, hebr. Élat) je neznámý. Pravděpodobně pochází od hebrejského slovního kořene ’-j-l a označuje keř nebo strom terebint (Pistacia terebinthus).

Biblický Élat

První jasná zmínka o Eilatu v Bibli je v 5. knize Mojžíšově (zvané Deuteronomium) v souvislosti s putováním Izraelitů z Egypta do zaslíbené země: „Přešli jsme tedy (mimo území) svých bratří Ezauovců, sídlících v Seíru, stranou cesty (vedoucí) pustinou od Élatu a Esjón-geberu.“ (Dt 2,8 Český ekumenický překlad). Toto město, které se nacházelo v království Edóm, později dobyl izraelský král David. Město bylo významné proto, že leželo na obchodní cestě z j. Arábie do Egypta a Fénicie. Další zmínky o něm se nacházejí například v Knihách královských:
2 Kr 14:21-14:22 (ČEP): „Všechen judský lid pak vzal Azarjáše, kterému bylo šestnáct let, a dosadili ho za krále po jeho otci Amasjášovi. On vystavěl Élat a navrátil jej Judovi, poté co král Amasjáš ulehl ke svým otcům.“ 2 Kr 16:6 (ČEP): „Toho času získal Resín, král aramejský, nazpět Élat pro Aram a vypudil Judejce z Élatu. Do Élatu vstoupili Edómci a sídlí tam až dodnes.“

V helénistické době a poté v době římské a byzantské nadvlády byl Eilat významným přístavem. V roce 1116 jej dobyli křižáci a v roce 1167 ho získal kurdský muslim a vojenský velitel Saladin. Od 14. století začal zájem o Eilat upadat.

Moderní Eilat - přístav a přímořské letovisko

Za izraelské války za nezávislost byla lokalita současného Eilatu 10. března 1949 obsazena bez boje během operace Uvda. Izraelští vojáci tu nalezli opuštěnou tureckou policejní stanici, známou pod názvem Um Rašraš. Zde také skončila první izraelsko-arabská válka.

Dnešní Eilat byl založen v roce 1951. V roce 1958 byla dokončena silnice z Beerševy do Eilatu. Status města získal v roce 1959. V té době měl 6 000 obyvatel. V důsledku námořní blokády Eilatu Egyptem byla rozpoutána roku 1967 tzv. šestidenní válka.

Zpočátku byl Eilat odlehlým a opomíjeným místem. Ale od oficiálního otevření letiště na počátku 60. let minulého století začalo toto nejjižnější město v Izraeli rychle růst a rozvíjet se, až se nakonec stalo nejoblíbenější turistickou destinací na pobřeží Rudého moře.

Muzeum Eilat Iri ("Moje město Eilat") zachycuje počátky i rychlý rozvoj nejjižnějšího města v Izraeli

Muzeum Moje město Eilat
Zdroj obrázku: http://eng.shimur.org/Eilat/